top of page
Drikker kaffe

Writing and career coach for female academics

Coaching for kvindelige forskere 

Jeg hjælper kvindelige forskere med at tage kontrol over deres karriere sådan at de opnår mere og glædes mere i deres akademiske liv  - uden at brænde-ud. 

 

I min forskning er jeg optaget af meningsfuldt arbejde, arbejdsidentitet og fortællinger om hvad der er vigtig for os. I 2020 blev jeg uddannet til coach og process konsultent på DISPUK (et videreuddannelses-center for psykologer og andre menneskenære-professioner). Jeg har siden brugt min forskningsinteresse og min evne til at coache individer og grupper - til at skabe forandringer og hjælpe kvindelige forskere. Jeg brænder ganske enkelt for at vi kan leve i verden hvor flere kvinder forsker og hvor forskningen er mere mangfoldig og inklusiv. 

 

Vil du vide mere, så book et gratis formøde. Det tager ca. 30 minutter, det er gratis,  og bagefter kan du vurdere om du har lyst til at vi arbejder videre sammen. 

Er du kvindelig forsker og oplever du ... 
 • At du gerne vil have mere kontrol of din akademiske karriere

 • At du mangler retning og en klar akademisk profil 

 • At du har for mange bolde i luften og finder det vanskeligt at prioritere 

 • At du work/life balance er svært

 • At du mangler tid til at skrive på dine publikationer og forskningsansøgninger

 • At du har svært ved at kommunikere med confidence hvem du er og bygger dit netværk

 • At du ønsker dig en mere selvkærlig måde at arbejde på 

Det er vigtigt for mig at:  

 • At give dig ideerne og opbakningen til tage kontrol over din karriere. 

 • At stille de gode spørgsmål så du oplever forandring i dit liv 

 • At finde frem til de hålbare løsninger som passer til dig

 • At løsne op for kompleksiteten og gøre det enkelt hvad du skal gøre for at komme videre

 • At bryde med uhensigtsmæssige egen-fortællinger og sammen udforske nye 

 

Mine styrker er: 

Ide-generator: Jeg ser sammenhænge, hvor ingen andre gør og jeg har altid en idé til hvad du kan gøre

Karriere-designer: Jeg er god til at tænke strategisk, så du får mest muligt ud af den tid og energi du har på jobbet. 

Relations-bygger: Jeg elsker bare at heppe på mine klienter,  støtte op om dem, og få dem til at stråle. 

 

1:1 coaching

1 session: 1100 DKK

Vi tager udgangspunkt i din problemstilling og skræddersyr et forløb som passer til dig. Det kan være at du har brug for hjælp til at komme af med din usikkerhed eller imposter syndrome, at du mangler ideer til at lande den næste stilling, at du har brug for en mere strategisk karriereplan. Eller at du bare synes du er kørt fast og har brug for hjælp til at komme videre. Eller at du gerne vil udvikle et bedre og mere produktiv skrive system. Eller du er på grænsen til burnout og mangler hjælp til at tage bedre vare på dig selv. Jeg har set det meste i den akademiske verden og jeg er sikker på at jeg kan hjælpe dig. 

Coaching pakke: Skærp din akademiske profil 

3 sessioner:  Pris:3000 DKK

 • 1. Bliv klar på din akademiske profil og skriv din akademiske mission statement. 

 • 2. Design din karriere så du bruger din tid og energi rigtigt og på en måde som støtter op om din akademiske profil. Vi udvikler din publikationsliste og taler om næste skridt for dig.

 • 3. Udvikl dit mindset. Du kan lave nok så mange planer men hvis du stadig er fanget i en uhensigtsmæssig egen-fortælling så svarer det til at køre afsted med både speeder og bremse i bund. 

 

Til universitetet

Jeg tilbyder coaching i grupper til skrive retreats eller til instituter som gerne vil støtte deres kvindelige forskere. Min coaching tilpasses deltagernes behov og jeg skaber forandring uanset om det er kvindelige forskere på Ph.D., Postdoc forsker, eller lektor niveau. Jeg tilbyder korte, intensive forløb - eller mere langsigtede forløb med henblik på at nå næste niveau i karrieren. 

Online%20Class_edited.jpg

"I have helped brilliant women with a academic backgrounds to overcome obstacles and move closer to their preferred worklife - and I can do the same for you"  

3
1
2
4
Coaching for wome in academia

Coaching for women in academia

I help female researchers take control of their careers so that they achieve more and find more joy in their academic lives - without burning out.

In my research, I am study meaningful work, work identity and stories about what is important to us. In 2020, I trained as a coach and process consultant at DISPUK (an education center for psychologists and other human-related professions). I have since used my research interests and my ability to coach individuals and groups  to create change and help female researchers. I am passionate  about creating  a world where more women do research and where research is more diverse and inclusive.

 

If you want to know more, book a free pre-meeting. It takes approx. 30 minutes, it's free, and afterwards you can decide whether you want us to continue working together.

Do you feel? 

 • That you would like to have more control over your academic career

 • That you lack direction and a clear academic profile

 • That you have too many balls in the air and find it difficult to prioritize

 • That your work/life balance is difficult

 • That you lack time to write your publications and research applications

 • That you have difficulty communicating with confidence who you are and building your network

 • That you want a more self-loving way of working

It is important to me to... 

 • Give you the ideas you need to take control of your career.

 • Ask the right questions so that you experience change in your life.

 • Find the sustainable solutions that suits you.

 • Untangle the complexity and making it simple so that you know what to do to move forward.

 • Break with unproductive self-narratives and exploring new ones together.

 

My strenghs are: 

Idea generator: I see patterns where no one else does and I always have multiple ideas of what to do next.

Career designer: I am good at thinking strategically, so you get the most out of the your time and energy.

Relationship Builder: I just love to cheer on my clients,  support them, and make them shine.

 

1:1 coaching

1 session: 1100 DKK

We start from your problem and tailor a process that suits you. It could be that you need help to get rid of your insecurity or imposter syndrome, that you lack ideas for landing the next position, that you need a more strategic career plan. Or that  you are stuck and need help moving forward. Or that you would like to develop a better and more productive writing system. Or you are on the verge of burnout and need help to take better care of yourself. I have seen most things in the academic world and I am sure I can help you.

​​​

Coaching package: Your academic profile 

3 sessions: Price:  3000 DKK

1. Craft your academic profile and write your academic mission statement.

2. Design your career so that you use your time and energy properly and in a way that supports your academic profile. We develop your publication list and talk about next steps for you.

3. Develop your mindset. You can make all the plans in world, but if you're still trapped in an unproductive or negative self-narrative, you will get no where. I help you with mindset transformation that are suitable for the next step in your career. 

For the university

I offer coaching in groups for writing retreats or for departments that want to support their female researchers. My coaching is adapted to the needs of the participants and I create change regardless of whether it is female researchers at Ph.D., postdoc or associate professor level. I offer short, intensive programs - or longer-term programs for anyone who wants to play big in their careers. 

bottom of page